اهداف و برنامه

کیفیت،ایمنی و بهداشت شغل

با توجه به ضرورت استقرار سیستمهای مدیریت یکپارچه (IMS) بر اساس استانداردهای مدیریت کیفیت (ISO9001:2008)، مدیریت محیط زیست (ISO14001:2004 ) و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS18001:2007) در شرکت جنرال مکانیک ، این شرکت موفق به دریافت گواهینامه IMS براي اولين بار در ابتدای سال 89 گردید و گواهينامه هاي…