سد

سد

سد

موثرترین و هدفمندترین راه استفاده بهینه از آب های سطحی از نظر تولید انرژی و کاربردهای

کشاورزی و آب شرب مصرفی احداث سد و سازه های مرتبط آبی می باشد.