سازه های دریایی

سازه های دریایی

سازه های دریایی

 

 

 

 

 

با توجه به اینکه اجرای سازه های دریایی، همواره با صعوبت خاصی برخوردار است و کمتر پیمانکاری تمایل به اجرای اینگونه پروژه ها دارد. جنرال مکانیک با درک اهمیت و نقش اسکله ها و سازه های دریایی در اقتصاد کشور، وارد این عرصه گردید.