تونل انتقال فاضلاب غرب تهران

تونل انتقال فاضلاب غرب تهران

طراحی و احداث تونل انتقال فاضلاب غرب تهران
تهران- جمهوری اسلامی ایران
تونل انتقال فاضلاب غرب تهران، اولین تونل بزرگ انتقال فاضلاب به روش حفاری مکانیزه در تهران
با هدف جمع آوری فاضلاب مناطق مرکزی و غرب شهر و انتقال آن به تصفیه خانه جنوب غربی
می باشد. اجرای این پروژه توسط شرکت آب و فاضلاب تهران به صورت طرح و ساخت به شرکت جنرال مکانیک واگذار شده است.
سال شروع عملیات: 1393
مساحت تحت پوشش: 20000 هکتار
جمعیت تحت پوشش: 3.5 میلیون نفر