سد مخزنی میمه

سد مخزنی میمه

احداث سد مخزنی میمه
ایلام- جمهوری اسلامی ایران
توسعه منطقه و آبیاری 5000 هکتار اراضی کشاورزی
نوع سد: سد خاکی با هسته GC
ارتفاع سد: 75 متر
طول تاج سد: 1325 متر
عرض تاج: 10 متر