راه و تونل دیفتا

راه و تونل دیفتا

احداث عملیات جاده سازی به ازکیلومتر 1500 تا 8200 به همراه سازه های بتنی هدایت آب،
دو رشته تونل به طول تقریبی 1200 متر به همراه سیستم هدایت و انتقال آب های سطحی پروژه