تقاطع غیر همسطح شهید خرازی

تقاطع غیر همسطح شهید خرازی

هدف اصلي از اجرای پروژه احداث تقاطعات S7 و S10 ؛ تکمیل شبکه دسترسی به مسیرهای
اتوبان شهید خرازی در تقاطعات بلوار ارغوان و 45 متری شهید باقری می باشد.