طرح و ساخت زیرسازی راه آهن دو خطه ری – بهرام

طرح و ساخت زیرسازی راه آهن دو خطه ری – بهرام