روسازی تهران- گرمسار و کمربندی قم

روسازی تهران- گرمسار و کمربندی قم

احداث راه آهن تهران – گرمسار و کمربندی قم
اجرای کامل روسازی و ریل گذاری مسیر به طول 385 کیلومتر
و اجرای ایستگاه های مسیر