پنجمین جلسه کنترل پروژه راه آهن آبیک – قزوین

پنجمین جلسه کنترل پروژه راه آهن آبیک – قزوین

پنجمین جلسه کنترل پروژه راه آهن آبیک – قزوین با حضور مدیر عامل، معاونین و مدیران پروژه برگزار گردید . موضوعاتی از قبیل کنترل هزینه های پروژه، تامین بالاست و تراورس ، ابلاغ CBS جدید و افزایش راندمان ماشین آلات همچنین توجه به نکات افزایش ایمنی با تقویت HSE کارگاه از موضوعات مهم و مصوبات جلسه مذکور بوده است.