ششمین جلسه کنترل پروژه سد قصر شیرین

ششمین جلسه کنترل پروژه سد قصر شیرین

ششمین جلسه کنترل پروژه سد قصر شیرین
این جلسه با حضور مدیر عامل، معاونین و مدیران پروژه برگزار گردید . موضوعاتی از قبیل بررسی وضعیت ماشین آلات و نیروی انسانی و پیمانکاران دست دوم از موضوعات مهم و مصوبات جلسه مذکور بوده است.