همایش ارتقای ارزش آفرینی نهادها در تحقق اقتصاد مقاومتی تولید – اشتغال

همایش ارتقای ارزش آفرینی نهادها در تحقق اقتصاد مقاومتی تولید – اشتغال

سخنرانی مدیر طرح و برنامه شرکت جنرال مکانیک جناب آقای مهندس غفاری در همایش ارتقای ارزش آفرینی نهادها در تحقق اقتصاد مقاومتی تولید – اشتغال