کیفیت،ایمنی و بهداشت شغل

کیفیت،ایمنی و بهداشت شغل

با توجه به ضرورت استقرار سیستمهای مدیریت یکپارچه (IMS) بر اساس استانداردهای مدیریت کیفیت (ISO9001:2008)، مدیریت محیط زیست (ISO14001:2004 ) و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS18001:2007) در شرکت جنرال مکانیک ، این شرکت موفق به دریافت گواهینامه IMS براي اولين بار در ابتدای سال 89 گردید و گواهينامه هاي مذكور در سال 96 بر اساس ویرایش جدید استانداردها مجددا مورد ممیزی قرار گرفت و به تائيد نمايندگي شركت QMS استراليا در ايران رسيد.
همچنین شرکت در سال 95 موفق به اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردیده است.
همچنين به منظور بهبود مستمر اقدامات ذيل مد نظر قرار میگیرد.
اهداف شرکت و برنامه های دستیابی به آنها برای سال 96 در راستای خط مشی تدوین گردید و در دوره های 6 ماهه مورد پایش قرار میگيرد تا از پیشرفت اهداف اطمینان حاصل گردد و درصد تحقق آنها مشخص شود و در صورت لزوم برنامه های پیش بینی شده جهت دستیابی به اهداف مذکور تغییر یابد.
فرایندهای شناسایی شده در شرکت بر اساس دوره های تعریف شده در شناسنامه این فرایند ها مورد پایش و اندازه گیری قرار گرفته و با حد مطلوب تعریف شده مقایسه شده اند و در صورت نیاز نسبت به صدور اقدامات اصلاحی جدید جهت انطباق با حدود تعریف شده اقدام میگردد.
سنجش میزان رضایت کارفرمایان در دوره های 6 ماهه از طریق ارسال پرسشنامه طراحی شده برای ایشان انجام پذیرد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گيرد و در صورت نیاز منجر به صدور اقدامات اصلاحی لازم گردد.
نظارت و ارزیابی پروژه های شرکت جنرال مکانیک در واحدهای کنترل پروژه، کنترل کیفیت، تدارکات، دفتر فنی،انبار، ماشین آلات و HSE از طریق اعزام ارزیابان دفتر مرکزی و تکمیل چک لیستهای ارزیابی طراحی شده در این خصوص انجام میشود و نتایج مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگيرد. این ارزیابی ها با توجه به شرایط کارگاه ها در دوره های زمانی حداکثر 6 ماهه انجام شده است.
بازنگری روشهای اجرایی ، دستورالعملهای تدوین شده، HSE plan و….. با هدف افزایش کارایی، کمک به بهبود اجرای فعالیتها، انطباق با ویرایش جدید الزامات (2015) انجام شده و مستندات در تمامی بخشها بروز و در صورت نیاز ابلاغ میگردد ، همچنین به منظور یکسان سازی فعالیتهای کارگاه ها یک نسخه از مستندات مرتبط به تمامی کارگاه های فعال شرکت ابلاغ گردیده و اجرای به موقع دستورالعملهای ابلاغ شده در ارزیابیها مورد پایش قرار گیرد.
جنبه های زیست محیطی و ریسکهای ایمنی و بهداشت شغلی با توجه به فعالیتهای انجام شده در کارگاه ها به تفکیک هر پروژه جديد شناسایی و ارزیابی شده و در خصوص پروژه هاي قبلي مورد بازنگري قرار میگیرد و اقدامات کنترلی مناسب جهت رفع مشکلات تعیین گردیده است.
روشهای اجرایی و دستورالعملهای HSE با توجه به خطرات هر کارگاه، به تفکیک، بازنگري گردیده و در صورت نياز تغيير می يابد و تغييرات جهت اجرای صحیح به مسئولین HSE کارگاه ها ابلاغ میشود.
جلساتی با حضور مسئولین HSE پروژه ها و ساير افراد كليدي هر كارگاه و با هدف اجرای هماهنگ سیستم مدیریت HSE در کارگاه ها، در محل دفتر مرکزی ویا در محل پروژه ها تشکیل شده و نحوه اجرای موارد از طریق صورتجلسات، ارزیابیها و ممیزیهای داخلی پیگیری گردید.
لیست وضعیتهای اضطراری بروز شود و جهت آمادگی و واکنش بهتر پرسنل در شرایط اضطراری دوره های آموزشی مورد نیاز از جمله مقابله با آتش، کمکهای اولیه، مقابله با زلزله و…. برگزار میگردد و مانورجهت ارزیابی عملکرد پرسنل مرتبط اجرا می شود.
با توجه به اهمیت سلامت نیروی انسانی به عنوان ارزشمند ترین سرمایه شرکت، اقدامات لازم جهت انجام معاینات دوره ای و تشکیل و تکمیل پرونده پزشکی برای تمامی پرسنل شاغل در دفتر مرکزی و کارگاه ها انجام می پذيرد و گزارشات تحلیلی پیرو نتایج اعلام شده توسط پزشک متخصص طب کار تهیه گردید.
اندازه گیری آلاینده های محیط کار و محیط زیست دردفتر مرکزی و پروژه های جاری شرکت انجام و اقدامات اصلاحی جهت انطباق هر چه بیشتر با حدود مجاز قانونی صادر میشود.
بازدیدهای ماهانه جهت اطمینان از رعایت الزامات HSE در واحدهای مختلف دفتر مرکزی و کارگاه ها بر اساس دستورالعملهای HSE انجام می پذيرد.
تغيير فرمت ارائه گزارشات ماهانه HSE و ابلاغ آن به تمامي كارگاه ها و بررسی گزارشات ماهانه HSE ارائه شده توسط كارگاه ها و تحلیل حوادث اتفاق افتاده در هر ماه و ارائه راهکارهایی جهت کنترل و کاهش حوادث به تفکیک هر کارگاه انجام شده است. در این خصوص با توجه به شرایط کار در کارگاه ها و سوابق بروز حوادث گاها دریافت گزارشات در بازه های زمانی 15 روزه و هفتگی نیز انجام میپذیرد.
ممیزی داخلی جهت اطمینان از انطباق کامل فعالیتها با الزامات سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) توسط کارشناسان شرکت که دوره های آموزشی لازم را گذرانده اند، هر شش ماه یکبار (2بار در سال) در دفتر مرکزی و کارگاه ها برنامه ريزي و انجام می شود و پیرو مشاهده عدم انطباقها در واحدهای مختلفی که مورد ممیزی قرار گرفته اند، اقدامات اصلاحی مناسب صادر و تا رفع کامل مورد پیگیری قرار میگيرد.
مدیریت محترم عامل جهت اطمینان از اجرای صحیح و به موقع فعالیتها و تعیین منابع مورد نیاز جهت بهبود مستمر سیستم در دوره های 6 ماهه اقدام به تشکیل جلسات بازنگری مدیریت با حضور مدیران و مسئولین مرتبط نمايند و تصمیمات گرفته شده در جلسه تا اجرای کامل مورد پیگیری قرار گيرد.