بازدید از پروژه تونل انتقال فاضلاب غرب تهران

بازدید از پروژه تونل انتقال فاضلاب غرب تهران

در تاریخ 11/05/1397 جناب آقای مهندس بختیاری و هیات همراه از جبهه های چند گانه پروژه اعم از کارخانه تولید سگمنت با پوشش ضد خوردگی، پرتال ورودی تونل، تونل و دستگاه حفار مکانیزه TBM بازدید به عمل آورده که طی بازدید جناب آقای مهندس خیر مدیریت عامل شرکت توصیحاتی از روند اجرائی و پیشرفت پروژه ارائه نمودند.