6 دهه حضور موفق شرکت جنرال مکانیک در عرصه نظام مهندسی کشور 1394/12/19
آقای محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، به پاس 6 دهه حضور موفق شرکت جنرال مکانیک در عرصه نظام مهندسی کشور به آقای مهندس بیگدلی مدیر عامل شرکت لوح تقدیر و تندیس سپاس تقدیم نمودند. بدینوسیله این موفقیت فرخنده را در آغاز سال جدید به تمامی مدیران و پیمانکاران تلاش گر شرکت عرض تبریک داریم.