تکمیل کارهای باقیمانده تقاطع غیرهمسطح S7+ عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح 45متری شهید باقری با بزرگراه شهید خرازی S10رشته : راه سازی و پل سازی
کارفرما : سازمان مهندسي و عمران شهر تهران
مشاور : مهندسين مشاور اردام+ مهندسين مشاور ره آزما
مکان : تقاطع شهید همت و خیابان ارغوان + تقاطع خیابان 45 متری شهید باقری با بزرگراه شهید خرازی

"S7: تکمیل عملیات باقیمانده در رمپهای 1و2و3و4 شامل تکمیل پیاده رو ها، دریچه های آشغالگیر، پیاده رو، هندریل، نهر و اتصال مسیرها و ... + تکمیل عملیات باقمیانده لوپ شامل پیاده رو، دریچه آشغالگیر و ... + تکمیل عملیات باقیمانده خیابان ارغوان شامل اسلب، تکمیل عملیات خاکی، پیاده رو و دریچه آشغالگیر و ... S10: پروژه شامل 4 عدد لوپ ، 4 عدد رمپ ، 5 عدد کنارگذر و مسیر اصلی به طول 1217 متر می باشد."