تونل و راههاي دسترسي محدوده گردنه قلاجهرشته : تونل سازی
کارفرما : اداره كل راه و ترابري استان ايلام
مشاور : آرسيكا مشاور همكار سازبن پژوه و فربر
مکان : محدوده گردنه قلاجه واقع در مسير ايلام - اسلام آباد غرب

پروژه شامل احداث يك دستگاه تونل به طول 2250 متر و با حجم حفاري كل 241،458 متر مكعب مي‌باشد. همچنين راههاي دسترسي طرفين به طول 2150 متر و خريد و نصب تجهيزات تهويه دوره بهره برداري نيز جزو قرارداد مذكور خواهد بود.