احداث راه کوهستانی الجيسرشته : راه سازی و پل سازی
کارفرما : دولت راس الخیمه
مشاور :
مکان : امیرنشین راس الخيمه

اجراي راه در منطقه کوهستاني به طول 36 کيلومتر که مشتمل بر حجم زیادی عملیات سنگبری، تحکیم، روسازی و آسفالت می باشد.