راه و تونل شیس به خورفکانرشته : تونل سازی
کارفرما : شرکت راه و حمل و نقل شارجه
مشاور : HALCROW ,CH2MHILL
مکان : امارات

پس از تکمیل پروژه به صورت کامل، کوتاه کردن جاده شارجه به بندر خورفکان و در حال حاضراتصال راه اصلی مسافی به منطقه شیس