عملیات اجرایی زیرسازی و روسازی قطعه دوم راه آهن کرج- قزوینرشته : خطوط ریلی و مترو
کارفرما : راه آهن جمهوری اسلامی ایران-معاونت فنی و زیربنایی
مشاور : هراز راه
مکان :