راس الخیمه الحاقیهرشته : راه سازی و پل سازی
کارفرما : مهندسین مشاور بین المللی هالکرو
مشاور : PUBLIC WORK & SERVICE DEPARTMENT
مکان :