بزرگراه شهید باكری (آسیا)
تهران، ایران [1388]
ساختمان مرکزی بانک تجارت
تهران، ایران [1353]
تونل و راههای دسترسی گردنه قلاجه
ایلام، ایران [1390]
مناقصه و مزایده