دفتر مرکزی

دفتر مرکزی

نشانی:
ایران، تهران، شهرك قدس، فاز یك، خیابان ایران زمین،
خیابان گلستان، ساختمان شماره 19

كدپستی :    1465865163
تلفن:           02188088360
فکس:          02188094593
ایمیل:          info@Generalmechanic.com