تونل البرز

تونل البرز

اجرای عملیات ساختمانی تونل البرز واقع در مسیر رفت آزاد راه تهران – چالوس بعلاوه
راه های اتصال آن به جاده موجود کرج – چالوس
تونل اصلی البرز به طول 4000 متر واقع در مسیر رفت آزاد راه تهران – چالوس بعلاوه
راه‌های اتصال آن به جاده موجود کرج – چالوس