خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات

خط انتقال آب و تصفیه خانه بم بروات

اجرای خط انتقال آب به طول 56 کیلومتر و احداث تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ