اتمام دوره مدل تعالی سازمانی

اتمام دوره مدل تعالی سازمانی

دوره آشنایی با مدل تعالی سازمانی توسط گروه مشاوران مدیریت و مطالعات کاربردی تدبیر از تاریخ 96/08/09 تا 96/08/24 برگزار گردید و مدیران شرکت جنرال مکانیک با موفقیت دوره مذکور را به پایان رساندند.