ششمین جلسه کنترل پروژه تونل انتقال فاضلاب غرب تهران

ششمین جلسه کنترل پروژه تونل انتقال فاضلاب غرب تهران

ششمین جلسه کنترل پروژه تونل انتقال فاضلاب غرب تهران با حضور مدیر عامل، معاونین و مدیران اجرائی پروژه برگزار گردید
این جلسه به منظور راهبری موضوعات اجرائی و بررسی مبانی کنترل هزینه و درامد و جریان نقدینگی انجام پذیرفت که موضوعاتی از قبیل کنترل هزینه های پروژه، افزایش راندمان ماشین آلات همچنین توجه به نکات افزایش ایمنی با تقویت HSE کارگاه از موضوعات مهم و مصوبات جلسه مذکور بوده است.