خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

شرکت جنرال مکانیک با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت پیمانکاری در رشته های ساختمان، حمل و نقل و آب، اعتبار خود را مدیون بکارگیری روشهای اجرایی روز آمد و پای بندی به تعهدات می داند. اکنون با تطبیق فعالیتهای خود با استانداردهای جهانی مدیریت کیفیت ISO9001 ، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 ، و مدیریت محیط زیست ISO14001 ، خط مشی خود را به شرح زیر اعلام می دارد :
– جلب اعتماد و رضایت کارفرمایان
– پیشگیری از آلودگیهای زیست محیطی و جراحت و بیماری ناشی از کار
– رعایت قوانین و مقررات و سایر الزامات مرتبط با جنبه های زیست محیطی و خطرات ایمنی و بهداشت شغلی
– ارتقا سطح مهارت کارکنان از طریق آموزشهای لازم
– بازنگری و بهبود مستمر در فعالیتها
مدیریت شرکت ضمن اعلام تعهد به برآورده نمودن الزامات سیستمهای مدیریت، از تمامی همکاران انتظار دارد با مشارکت همگانی و بهره گیری از انتظارات طرفهای ذینفع، در راستای تحقق این مهم یاری نمایند.